Vormen van coaching

Vele vormen van coaching zijn te onderscheiden. Niet alleen de manier van coaching, maar ook het onderwerp waarop je kunt worden gecoacht. Hieronder staat een uitleg van de meeste vormen van coaching.

De definitie van coaching

Coaching is eigenlijk een Engelse term maar inmiddels gewoon geheel ingeburgerd in de Nederlandse taal.

Een definitie die we terugvinden onder andere op Wikipedia is: "Een coach is iemand die u stuurt, begeleidt en handvatten geeft om uw doel te bereiken. Het is iemand die vertrouwelijk te werk gaat en maatwerk levert om jouw doel te behalen. Een coach heeft de vaardigheden opgedaan door het volgen van opleidingen en cursussen. Er zijn verschillende soorten manieren van coachen, met verschil van aanpak en gebruikte technieken. Door ervaring en feedback door de jaren heen specialiseert een coach zich vaak in een speciaal vakgebied en type van coaching."


Budgetcoach

Een budgetcoach is iemand die mensen helpt die hun financiële huishouding niet op orde hebben. Dit kan al dan niet tegen een vergoeding zijn.

Een budgetcoach werkt als zelfstandig ondernemer, in loondienst of als vrijwilliger. De budgetcoach treedt op als (tijdelijke) coach en creëert overzicht in de inkomsten en uitgaven van de coachee. De coach maakt onder andere een budgetplan dat is afgestemd op de persoonlijke situatie. Het plan is gericht op een goede balans tussen inkomsten en uitgaven. Ook leert de coachee hoe een goede thuisadministratie wordt opgezet. Bij grotere financiële problemen, met name grote schulden, wordt gebruik gemaakt van schuldhulpverlening.


Executive coach

Een executive coach is een coach voor personen in de top van het bedrijfsleven of overheden. Het is vaak een sparringpartner, iemand die de spiegel goed kan voorhouden en kan putten uit ervaring bij gelijkgestemden op dit niveau. Vaak hebben topmanagers en bestuursleden dan ook een executive coach niet voor slechts één moment maar gedurende een hele lange periode van hun carrière. Echter, dit is niet een constante coaching maar één die op gezette momenten terugkeert.


Gezinscoach

Een gezinscoach is een vorm van hulpverlener, die gezinnen met problemen bijstaat. De belangrijkste taak van een gezinscoach is overzicht aanbrengen in de hulp die het gezin reeds van andere instanties ontvangt. De gezinscoach handelt in het belang van de kinderen en van de ouders.

De eerste gezinscoaches kwamen in Nederland voort uit een project van het Leger des Heils. Toen op 1 januari 2005 de Wet op de Jeugdzorg werd aangenomen kreeg de functie een wettelijk erkende status.


Gezondheidscoach

Als gezondheidscoach help je mensen om hun gezondheid weer onder controle te krijgen. Door vorm te geven aan de juiste voedingsstoffen in het voedingspatroon, voldoende beweging te krijgen, en ervoor te zorgen dat stress geen problemen meer oplevert.

Bron: http://www.laudius.nl

Coaching bij zwangerschap

Een onderdeel binnen Gezondheidscoaching is coaching bij zwangerschap. Hierbij ligt de nadruk op het welzijn van de vrouw en het ongeboren kind tijdens de zwangerschap. Het vinden van de balans in lichaam en geest. Enkele vragen waar u bijvoorbeeld in gecoacht kunt worden zijn: Hoe ga ik om met de druk van mijn werk? Bent u bang voor de bevalling? Hoe kan ik genieten van en tijdens mijn zwangerschap?

Vitaliteitscoach

Een specialisatie in Gezondheidscoaching vormt de Vitaliteitscoach. Centraal staat rust, ontspanning en vermindering van stress. Het bevorderen van uw fysieke en mentale vrijheid in uw dagelijks leven om zo ten volste uw potentieel te kunnen benutten. Voeding en beweging zullen ook zeker tijdens het coachen aan de orde komen.


Internetcoach

Een Internetcoach is een coach die zich toelegt op het coachen van mensen in het omgaan met internettoepassingen. Dus niet die FaceTime, Skype of andere online toepassingen gebruiken in het coachen, dat zijn immers middelen. De naam Internetcoach slaat in dit geval, net zoals bij alle andere vormen van coaches, op de persoon of het onderwerp dat centraal staat in coaching.

Het is voor ieder individu, ongeacht leeftijd belangrijk om in de maatschappij te staan. Het is voor u belangrijk dat u met uw omgeving kunt communiceren en dat u begrijpt hoe dit gaat. U verkleint hiermee de afstand tot uw omgeving, zij het familie en vrienden, maar ook publieke opinie en maatschappij als geheel.

Heeft u het gevoel dat de (digitale) wereld om u heen sneller gaat dan u kunt bijbenen? Of mist u het contact met familie en vrienden? De digitale wereld helpt deze afstand te verkleinen.


Jongerencoach

Een jongerencoach begeleidt en coacht jongeren veel al in de leeftijd rond de pubertijd en jongvolwassenen. Deze pubers en adolescenten kunnen zich kenmerken door specifiek herkenbare ontwikkelpunten. Dit openbaart zich dan ook veel al in depressie en stemmingsstoornissen. Zo zwaar is het niet altijd. De impact van Social Media en de sociale omgeving an sich maken dat deze groep in een turbulente fase zit. Een Jongerencoach helpt de puber en adolescent in het omgaan hiermee.


Kindercoach

Het doel van deze vorm van coaching is het coachen van kinderen bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden. "Het nemen van verantwoordelijkheid binnen de eigen mogelijkheden en grenzen, en het bereiken van een door het kind (en de ouders) vastgesteld haalbaar doel."


Life coach

Personal coaching ofwel life coaching.

Een life coach daagt u uit om uw volledige persoonlijke potentieel te benutten.

Een life coach of personal coach is een partner die u helpt het leven te leiden zoals u dat wilt, op persoonlijk én professioneel vlak. De coach helpt u inzicht in uzelf te krijgen, in uw echte drijfveren, wensen en kwaliteiten. Samen stelt u een aantal doelen op. U leert nieuwe vaardigheden en voert veranderingen door om deze doelen te bereiken.


Jobcoach

Jobcoaching (gericht op outplacement, re-integratie of heroriëntatie in werk of functie).

Jobcoaching is een vorm van coaching die betrekking heeft op de match tussen persoon en job. Een jobadviseur helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige functie. Jobadvies sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling van de medewerker. Het kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.


Medici coach

De Medici coach richt zich op coaching van medische specialisten. Medici coaches rekenen vaak huisartsen, A(N)IOS, medische specialisten tot hun klanten, maar dit kunnen ook paramedici zijn zoals, verloskundigen, dietisten of fysiotherapeuten.

Heeft u als medicus behoefte aan coaching in de werk-privé sfeer of juist specifiek gericht op uw werkomgeving? Bijvoorbeeld over uw omgang met patiënten. Dan kan een Medici coach u verder helpen.


Managementcoach

Met een managementcoach kunt u afstand nemen van de dagelijkse hectiek. Een kritische sparringpartner die inhoudelijke vraagstukken behandelt, maar ook een persoonlijke spiegel voorhoudt.

Samen werkt u aan een effectievere manier van leidinggeven.

- Hoe creëer ik meer draagvlak voor mijn ideeën?
- Hoe motiveer ik mijn teamleden?
- Hoe pak ik de reorganisatie aan?
- Hoe creëer ik een prettiger werkklimaat?
- Hoe presenteer ik overtuigend mijn resultaten?
- Hoe kan ik beter omgaan met stressvolle situaties?
- Hoe wil ik mezelf ontwikkelen in de nieuwe organisatie?

Vind het antwoord op deze vragen samen met een managementcoach.


Musici coach

Een coach die u kan helpen bij het opheffen van blokkades die u mogelijk ervaart als musicus. Podiumvrees, technische aspecten maar ook het volledig benutten van uw muzikale talent zijn onderwerpen die aan de orde kunnen komen.


Ondernemerscoach

Een ondernemerscoach helpt (startende) ondernemers structuur aan te aanbrengen bij ondernemen. De vraagstukken waar ondernemers tegenaan lopen van visie, missie en de vertaling daarvan naar concrete stappen zijn onderwerpen die de revue passeren. Maar ook de persoon achter de onderneming wordt hierbij tegen het licht gehouden. Wel vaak vanuit ondernemingsperspectief.


Online coach

Een nieuwe vorm van coaching dat zich steeds meer ontwikkelt en wordt ingezet is online coaching. Deze manier van coaching werkt niet heel veel anders dan de face-to-face manier, behalve dan dat wordt gecommuniceerd via e-mail en Skype of FaceTime. Hierdoor kunt u toch gecoacht worden door de coach van uw keuze, ondanks mogelijk grote afstanden. Daarnaast zijn steeds meer coachtechnieken en online tools beschikbaar die u en de coach kunnen helpen.


Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren.


Relatiecoach

Relatietherapie helpt u relatieproblemen te overwinnen. Leer uzelf en uw partner kennen om problemen op te lossen en toch samen verder te kunnen gaan. De relatiecoach helpt in dit proces.


Rouwcoach

Een Rouwcoach coacht mensen gedurende een rouwproces. Hoe om te gaan met het overlijden van een dierbare en het verwerken van verdriet? Onverwerkt verdriet kan een blokkade vormen in het dagelijks functioneren van mensen. Het kan daarnaast het aangaan en onderhouden van (nieuwe) relaties in de weg zitten. Afscheid en verlies en de verwerking daarvan staat centraal.


Seniorencoach

Een steeds grotere groep in Nederland mag zich rekenen tot de 'senioren'. Natuurlijk ontstaat daarmee de vraag, wie is en wanneer ben je een 'senior'? Daar gelden verschillende definities voor. In de regel worden vaak personen aangeduid vanaf 60 jaar. Echter, in de sport en reisbranche gelden hele andere normen.

De seniorencoach is iemand die anderen mensen coacht of begeleidt die vaak op een leeftijd komen (de een eerder dan de ander) en een steeds grotere mate van hulp van anderen kunnen gebruiken. Dit kan zijn bij het dagelijks leven, de financiën op orde houden, Social Media, internet, vervoer, woonhuisvesting, etc. Een uitzondering hierop is de mantelzorger. Dit is vaak iemand die uit de directe omgeving van de Senior deze persoon onbezoldigd bijstaat.


Sportcoach

Meestal betreft het sportieve prestaties. De coach helpt zijn coachee (of zijn groep coachees in geval van teamsport) bij het bereiken en behouden van een optimale conditie. Daartoe ontwerpt de coach (al dan niet met behulp van een trainer) een specifiek coachingsprogramma, dat kan bestaan uit oefeningen, een dieet, een verandering in het gedrag van zijn coachee of een combinatie daarvan. De sportcoach moet zich dus verdiepen in zijn coachee om te kunnen bepalen welke methode het meeste effect heeft.


Taalcoach

Een Taalcoach helpt met het ontwikkelen en leren van de - veelal - Nederlandse taal. Dit gebeurt regelmatig als vrijwilliger maar ook in betaalde vorm kan deze vorm van coaching voorkomen. Een variant op de taalcoach is De gebarentaal coach. Via deze specifieke vorm van coaching wordt u gecoacht in het beheersen van gebarentaal.


Teamcoach

De coach zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Deze vorm van coaching, teamcoaching, is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen.


Training en ontwikkeling

Training en ontwikkeling geeft handvatten om gericht met de medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, zien we het coachen op competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid.


Vrijwilligerscoach

Een vrijwilligerscoach is een bijzondere vorm van coaching. Het is evenals de mantelzorger iemand die onbezoldigd zijn of haar coachdiensten aanbiedt. Deze vorm van coaching gaat van lokaal niveau - zoals de wijkcoach - tot aan internationaal niveau. Hierbij stelt de coach zijn diensten beschikbaar om instanties, personen of (startende) bedrijven in het buitenland te ondersteunen. Dit is vaak in de achtergestelde of nog te ontwikkelen gebieden in de wereld.


Vrouwencoach

Coaches die zich toeleggen op het coachen van vrouwen. Veel vrouwen voelen zich prettiger om gecoacht te worden door een vrouw dan door een man. Alleen al het feit dat een man en vrouw fysiek verschillen maakt het voor sommige vrouwen prettig om door een vrouw te worden gecoacht. Zij kan zich vaak beter verplaatsen in de situatie van de coachee.


Wandelcoach

Een speciale techniek en manier van coachen die steeds meer aan populariteit wint is wandelcoachen. Als het even kan, dan gaan de coach en coachee naar buiten. Tijdens wandelingen door de natuur zullen momenten van stilte en gesprek zich afwisselen. Een rustige omgeving, dicht bij de natuur met een moment om echt tot rust en jezelf te komen.Bron: Wikipedia, Laudius.nl, Coaching voor Mij