Algemene Voorwaarden ‘Coaching voor Mij’

Definities:

  • ‘Coaching voor Mij’ – Het bedrijf “Coaching voor Mij” staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, Nederland als handelsnaam van PeperClub B.V. onder nummer 59161515
  • Websites’ – De websites die het eigendom zijn van ‘Coaching voor Mij’. Hieronder vallen onder andere www.coachingvoormij.nl, www.coachingvoormij.be, www.coachingvoorons.nl en www.coachingvoorkinderen.nl
  • ‘Coach’ en ‘Coaches’ – Iedere coach, counselor, psycholoog, psychotherapeut of andere persoon die een vermelding heeft, of een aanvraag tot een vermelding heeft ingediend, op een van de Websites
  • ‘Gebruiker’ en ‘Gebruikers– Iedere bezoeker van een van de Websites
  • ‘Vermelding’– De vermelding van een Coach door middel van een pagina met foto en/of video en/of tekst op een van de Websites

 

1.  Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en eventuele andere rechtsverhoudingen tussen ‘Coaching voor Mij’, de Coach en de Gebruiker.

1.2. ‘Coaching voor mij’ wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van algemene inkoopvoorwaarden van de Coach af.

1.3. ‘Coaching voor Mij’ heeft het recht deze Algemene Voorwaarden aan te passen op elk voor haar gewenst moment. Indien de Coach of Gebruiker na de aanpassing gebruik maakt van de diensten van ‘Coaching voor Mij’, gaat zij stilzwijgend met de aanpassing akkoord.

1.4. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, blijven andere bepalingen onverminderd van kracht.

2. Intellectuele eigendom

2.1. Het auteursrecht en andere intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten op de verstrekte informatie, gepubliceerde teksten, beeldmerken of ander materiaal op de Websites berusten bij ‘Coaching voor Mij’ en/of haar klanten dan wel leveranciers en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van de rechthebbende openbaar worden gemaakt, verspreid of verveelvoudigd.

3. Doel van de Website en de rol van ‘Coaching voor mij’

3.1. ‘Coaching voor Mij’ is een internet gids die Coaches en Gebruikers bij elkaar brengt. ‘Coaching voor Mij’ zal nooit partij zijn in een overeenkomst die tot stand komt tussen een Coach en een Gebruiker.

3.2. Coaches kunnen een verzoek tot een vermelding op een van de Websites doen bij ‘Coaching voor Mij’. Het staat ‘Coaching voor Mij’ vrij om om welke reden dan ook een verzoek tot vermelding te weigeren danwel te beëindigen.

3.3. Een vermelding op een van de Websites houdt in dat er een webpagina wordt gecreëerd waarop de Coach door middel van een foto en/of film en tekst zich kan presenteren. Gebruikers kunnen via deze webpagina een kennismakingsgesprek aanvragen bij de Coach. De Coach dient contact op te nemen met iedere Gebruiker die een complete aanvraag indient en deze Gebruiker indien gepast en mogelijk een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te bieden. Aanvragen door Gebruikers worden door ‘Coaching voor Mij’ gecontroleerd. Indien de aanvraag niet past bij hetgene de Coach aanbiedt dan kan van een verdere overeenkomst met Gebruiker worden afgezien. Het staat de Gebruiker vrij om wel of geen gebruik te maken van het kennismakingsgesprek.

3.4. Voor iedere Gebruiker waarmee Coach, na het kennismakingsgesprek, een coachingstraject start brengt ‘Coaching voor Mij’ eenmalig een bedrag in rekening bij Coach. Eventuele vervolgtrajecten tussen Coach en Gebruiker worden niet opnieuw gefactureerd.

4. Duur en beëindiging

4.1. Een Vermelding van een Coach op een van de Websites bij ‘Coaching voor Mij’ geldt voor onbepaalde tijd.

4.2. Coach kan de Vermelding te allen tijde opzeggen. ‘Coaching voor Mij’ zal pogen de Vermelding binnen een (1) week te verwijderen. ‘Coaching voor Mij’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen in het geval de Vermelding niet binnen gestelde tijd word verwijderd.

4.3. ‘Coaching voor Mij’ kan een Vermelding van een Coach op ieder moment verwijderen zonder opgaaf van reden.

4.4. ‘Coaching voor Mij’ is gerechtigd de Vermelding van een Coach per direct te beëindigen indien de Coach handelt in strijd met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden.

4.3. ‘Coaching voor Mij’ is gerechtigd een nieuwe aanmelding te weigeren of een bestaande vermelding te verwijderen wanneer ‘Coaching voor Mij’ meent dat nieuwe of bestaande vermelding op de Website in strijd is met algemeen geldende beroepsethische regels en gebruiken, dan wel met de doelstellingen van ‘Coaching voor Mij’, de belangen van deelnemende praktijken of de belangen van de cliënt of verwijzer die psychologische hulp zoekt.

5. Betaling

5.1. De kosten die verschuldigd zijn aan ‘Coaching voor Mij’ door het starten van een coachingstraject met een Gebruiker van 2 of meer betaalde gesprekken of als onderdeel van een pakket, worden maandelijks per factuur in rekening gebracht bij de Coach. De desbetreffende factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien er geen coachingstraject is gestart, zijn er geen kosten verschuldigd.

5.2 Voor de Vermelding van Coach op de website zijn geen kosten verschuldigd.

6. Aansprakelijkheid

6.1. ‘Coaching voor Mij’ besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van de Website en haar nieuwsbrieven. De aard van haar dienstverlening betreft echter het beschikbaar stellen van ruimte om informatie te plaatsen voor bezoekers van de Website. De informatie die via de Website is te raadplegen is dan ook deels niet afkomstig van ‘Coaching voor Mij’. ‘Coaching voor Mij’ controleert deze informatie niet op juistheid en volledigheid.

6.2. ‘Coaching voor Mij’ garandeert niet en kan ook niet garanderen dat de informatie altijd volledig en correct is. ‘Coaching voor Mij’ garandeert op geen enkele wijze de inhoudelijke kwaliteit of vakbekwaamheid van de Coaches die hun diensten op de Website aanbieden en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het eventuele contact met en behandeling door een Coach die via de Website kan worden gevonden.

6.3. Koppelingen naar en toegang tot websites en services van derden worden alleen aangeboden voor uw gemak. Het opnemen van deze koppelingen en toegang houdt niet in dat ‘Coaching voor Mij’ de websites of services van derden onderschrijft.

6.4. ‘Coaching voor Mij’ is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of de nieuwsbrieven of de informatie die daarop wordt gepubliceerd. Deze bepaling is expliciet inclusief gevolg van enig contact tussen Coach en Gebruiker.

6.5. U vrijwaart ‘Coaching voor Mij’ tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u via de Website verstrekt en uit de eventuele contacten en / of contracten en overeenkomsten met derden die voortvloeien uit het gebruik van de Website. Tevens vrijwaart u ‘Coaching voor Mij’ voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

7. Privacy

7.1. Alle persoonsgegevens die u ons verschaft bij aanmelding van deze Website zullen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens louter gebruikt worden voor interne administratieve doeleinden, zoals het versturen e-mail, nieuwsbrieven, post en facturen aan de aangesloten Coaches.

8. Toepasselijk recht

8.1. Deze Algemene Voorwaarden en alle mogelijke geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of met betrekking tot het gebruik van de website of anderszins zijn onderworpen aan Nederlands recht.

8.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en is 'Coaching voor Mij' gerechtigd om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen vast te stellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.